Algemene voorwaarden

Bedankt voor het gebruik van TeambuildingGuide!

Deze Servicevoorwaarden (“Voorwaarden”) vormen een juridisch bindende overeenkomst (“Overeenkomst”) tussen u en TeambuildingGuide (zoals hieronder gedefinieerd) die uw toegang tot en gebruik van de TeambuildingGuide-website regelt, inclusief eventuele subdomeinen daarvan, en alle andere websites via welke TeambuildingGuide stelt haar diensten beschikbaar (gezamenlijk “Site”) en alle bijbehorende diensten (gezamenlijk “TeambuildingGuide Diensten”). De Site en TeambuildingGuide Services samen worden hierna gezamenlijk het “TeambuildingGuide Platform” genoemd.

Wanneer in deze voorwaarden ‘TeambuildingGuide’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’ wordt genoemd, verwijst dit naar het TeambuildingGuide-bedrijf waarmee u een contract aangaat. Uw aanbestedende dienst wordt over het algemeen bepaald op basis van uw woonland. Uw “Land van verblijf” is het rechtsgebied dat is gekoppeld aan uw TeambuildingGuide-account, zoals bepaald door uw uitdrukkelijke selectie of door TeambuildingGuide’s beoordeling van uw woonplaats met behulp van verschillende gegevenskenmerken die zijn gekoppeld aan uw TeambuildingGuide-account.

Onze verzameling en gebruik van persoonlijke informatie in verband met uw toegang tot en gebruik van het TeambuildingGuide-platform wordt beschreven in ons privacybeleid (zoals hieronder gedefinieerd).

1. Omvang van de diensten van TeambuildingGuide

1.1 Het TeambuildingGuide-platform is een online marktplaats die geregistreerde gebruikers die diensten aanbieden (“Hosts” en de diensten die zij aanbieden “Hostdiensten”) in staat stelt om dergelijke Hostdiensten te publiceren op het TeambuildingGuide Platform (“Vermeldingen”). Bezoekers van de website (“Gasten”), al dan niet geregistreerd, kunnen meer informatie over de Hostservice opvragen (de Gast stuurt een “Verzoek” en dit is een “Lead” voor de Host). Gastheren en Gasten samen worden hierna gezamenlijk de “Leden” genoemd.

1.2 Als aanbieder van het TeambuildingGuide-platform bezit, creëert, verkoopt, verkoopt, verstrekt, controleert, beheert, biedt, levert of levert geen Advertenties of Hostdiensten. Alleen hosts zijn verantwoordelijk voor hun advertenties en hostservices. Wanneer leden een boeking maken of accepteren, gaan ze rechtstreeks met elkaar een contract aan. TeambuildingGuide is en wordt geen partij bij, of andere deelnemer in, enige contractuele relatie tussen Leden, noch is TeambuildingGuide een verzekeraar. TeambuildingGuide treedt in geen geval op als agent voor een lid. De verantwoordelijkheden van TeambuildingGuide zijn beperkt tot het beschikbaar stellen van de Listings voor Hostdiensten via het TeambuildingGuide Platform.

1.3 Hoewel we kunnen helpen bij het oplossen van geschillen, heeft TeambuildingGuide geen controle over en garandeert niet (i) het bestaan, de kwaliteit, veiligheid, geschiktheid of wettigheid van enige Advertenties of Hostservices, (ii) de waarheid of nauwkeurigheid van enige Beschrijvingen van aanbiedingen, beoordelingen, recensies of andere ledeninhoud (zoals hieronder gedefinieerd), of (iii) de prestaties of het gedrag van een lid of derde partij. TeambuildingGuide onderschrijft geen leden, vermeldingen of hostservices. Verwijzingen naar een “geverifieerd” Lid (of soortgelijke taal) geven alleen aan dat het Lid een relevant verificatie- of identificatieproces heeft voltooid en niets anders. Een dergelijke beschrijving is geen goedkeuring, certificering of garantie door TeambuildingGuide over een lid, inclusief de identiteit of achtergrond van het lid of of het lid betrouwbaar, veilig of geschikt is. U moet altijd de nodige zorgvuldigheid en zorgvuldigheid betrachten bij het beslissen of u Hostservices gebruikt of communiceert en communiceert met andere Leden, online of persoonlijk. Geverifieerde afbeeldingen (zoals hieronder gedefinieerd) zijn alleen bedoeld om een ​​fotografische weergave van een advertentie aan te geven op het moment dat de foto werd genomen, en zijn daarom geen goedkeuring door TeambuildingGuide van een verhuurder of een advertentie.

1.4 Als u ervoor kiest om het TeambuildingGuide-platform als host te gebruiken, is uw relatie met TeambuildingGuide beperkt tot het zijn van een onafhankelijke, externe contractant en niet om welke reden dan ook een werknemer, agent, joint venturer of partner van TeambuildingGuide, en handelt u uitsluitend namens u en voor uw eigen voordeel, en niet namens of ten behoeve van TeambuildingGuide. TeambuildingGuide heeft geen, en wordt niet geacht, u in het algemeen of in uw prestaties onder deze Voorwaarden te leiden of te controleren, ook niet in verband met uw levering van de Hostservices. U erkent en gaat ermee akkoord dat u volledig naar eigen goeddunken beschikt over het aanbieden van Hostservices of op andere wijze deelneemt aan andere zakelijke of arbeidsactiviteiten.

1.5 Om het TeambuildingGuide-platform te promoten en de bekendheid van Advertenties voor potentiële gasten te vergroten, kunnen Advertenties en andere Ledeninhoud worden weergegeven op andere websites, in applicaties, in e-mails en in online en offline advertenties. Om Leden te helpen die verschillende talen spreken, kunnen Advertenties en andere Ledeninhoud geheel of gedeeltelijk in andere talen worden vertaald. TeambuildingGuide kan de nauwkeurigheid of kwaliteit van dergelijke vertalingen niet garanderen en leden zijn verantwoordelijk voor het beoordelen en verifiëren van de nauwkeurigheid van dergelijke vertalingen. Het TeambuildingGuide-platform kan vertalingen bevatten die mogelijk zijn gemaakt door Google. Google wijst alle garanties af met betrekking tot de vertalingen, expliciet of impliciet, inclusief garanties van nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en impliciete garanties voor verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.

1.6 Het TeambuildingGuide Platform kan links bevatten naar websites of bronnen van derden (“Diensten van derden”). Dergelijke diensten van derden kunnen onderhevig zijn aan andere algemene voorwaarden en privacypraktijken. TeambuildingGuide is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de beschikbaarheid of nauwkeurigheid van dergelijke diensten van derden, of de inhoud, producten of diensten die beschikbaar zijn via dergelijke diensten van derden. Links naar dergelijke diensten van derden zijn geen goedkeuring door TeambuildingGuide van dergelijke diensten van derden.

1.7 Vanwege de aard van internet kan TeambuildingGuide de continue en ononderbroken beschikbaarheid en toegankelijkheid van het TeambuildingGuide Platform niet garanderen. TeambuildingGuide kan de beschikbaarheid van het TeambuildingGuide Platform of bepaalde onderdelen of functies daarvan beperken, indien dit nodig is in verband met capaciteitsbeperkingen, de veiligheid of integriteit van onze servers, of om onderhoudsmaatregelen uit te voeren die zorgen voor een goede of verbeterde werking van de TeambuildingGuide Platform. TeambuildingGuide kan het TeambuildingGuide-platform verbeteren, verbeteren en wijzigen en van tijd tot tijd nieuwe TeambuildingGuide-services introduceren.

2. Geschiktheid, gebruik van het TeambuildingGuide-platform, verificatie van leden

2.1 Je moet minimaal 18 jaar oud zijn en in staat zijn om juridisch bindende contracten aan te gaan om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van het TeambuildingGuide Platform of om een ​​TeambuildingGuide-account te registreren. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van het TeambuildingGuide-platform, verklaart en garandeert u dat u 18 jaar of ouder bent en de juridische capaciteit en bevoegdheid hebt om een ​​contract aan te gaan.

2.2 TeambuildingGuide kan toegang geven tot en gebruik maken van het TeambuildingGuide-platform, of bepaalde gebieden of functies van het TeambuildingGuide-platform, onderhevig aan bepaalde voorwaarden of vereisten, zoals het voltooien van een verificatieproces, het voldoen aan specifieke kwaliteits- of geschiktheidscriteria, het voldoen aan drempels voor beoordelingen of beoordelingen, of de geschiedenis van een lid.

2.3 Gebruikersverificatie op internet is moeilijk en we aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de bevestiging van de identiteit van een lid. Niettegenstaande het bovenstaande, kunnen we, met het oog op transparantie en fraudepreventie, en zoals toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, Leden vragen om een ​​vorm van overheidsidentificatie of andere informatie te verstrekken of aanvullende controles uit te voeren die zijn ontworpen om de identiteit of achtergrond te helpen verifiëren van Leden.

2.4 De toegang tot of het gebruik van bepaalde gebieden en functies van het TeambuildingGuide-platform kan onderworpen zijn aan afzonderlijke beleidsregels, normen of richtlijnen, of kan vereisen dat u aanvullende voorwaarden accepteert. Als er een conflict is tussen deze Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een specifiek gebied of kenmerk van het TeambuildingGuide Platform, hebben de laatste voorwaarden voorrang met betrekking tot uw toegang tot of gebruik van dat gebied of die functie, tenzij anders aangegeven.

2.5 Sommige delen van het TeambuildingGuide Platform implementeren Google Maps/Earth-kaartdiensten, waaronder Google Maps API(‘s). Uw gebruik van Google Maps/Earth is onderworpen aan de Aanvullende Servicevoorwaarden van Google Maps/Google Earth.

3. Wijziging van deze voorwaarden

TeambuildingGuide behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen in overeenstemming met deze bepaling. Als we wijzigingen aanbrengen in deze voorwaarden, zullen we de herziene voorwaarden op het TeambuildingGuide-platform plaatsen en de datum “Laatst bijgewerkt” onderaan deze voorwaarden bijwerken.

4. Registratie van gebruikers

4.1 U moet een account (“TeambuildingGuide-account”) registreren om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van bepaalde functies van het TeambuildingGuide-platform, zoals het publiceren van een vermelding. Als u een TeambuildingGuide-account registreert voor een bedrijf of andere juridische entiteit, verklaart en garandeert u dat u de bevoegdheid hebt om die entiteit wettelijk te binden en ons alle toestemmingen en licenties te verlenen die in deze voorwaarden worden verstrekt.

4.2 U moet tijdens het registratieproces nauwkeurige, actuele en volledige informatie verstrekken en uw TeambuildingGuide-account te allen tijde up-to-date houden.

4.3 U mag niet meer dan één (1) TeambuildingGuide-account registreren, tenzij TeambuildingGuide u hiervoor machtigt. U mag uw TeambuildingGuide-account niet toewijzen of anderszins overdragen aan een andere partij.

4.4 U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en veiligheid van de inloggegevens van uw TeambuildingGuide-account en mag uw inloggegevens niet aan derden bekendmaken. U moet TeambuildingGuide onmiddellijk op de hoogte stellen als u weet of enige reden heeft om te vermoeden dat uw inloggegevens zijn verloren, gestolen, verduisterd of anderszins gecompromitteerd of in het geval van daadwerkelijk of vermoedelijk ongeoorloofd gebruik van uw TeambuildingGuide-account. U bent aansprakelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via uw TeambuildingGuide-account, tenzij dergelijke activiteiten niet door u zijn geautoriseerd en u niet anderszins nalatig bent (zoals het niet melden van ongeoorloofd gebruik of verlies van uw inloggegevens).

4.5 Geen enkele derde partij is geautoriseerd door TeambuildingGuide om uw inloggegevens te vragen, en u zult niet om de inloggegevens van een ander lid vragen.

5. Inhoud

5.1 TeambuildingGuide kan, naar eigen goeddunken, Leden in staat stellen om (i) inhoud, zoals tekst, foto’s, audio, video of ander materiaal en informatie, zoals verzoeken of leads, te creëren, uploaden, posten, verzenden, ontvangen en opslaan op of via het TeambuildingGuide Platform (“Ledeninhoud”); en (ii) toegang krijgen tot en bekijken van Ledeninhoud en alle inhoud die TeambuildingGuide zelf beschikbaar stelt op of via het TeambuildingGuide-platform, inclusief eigen TeambuildingGuide-inhoud en alle inhoud die is gelicentieerd of geautoriseerd voor gebruik door of via TeambuildingGuide van een derde partij (“TeambuildingGuide-inhoud” en samen met Ledeninhoud, “Collectieve inhoud”).

5.2 Het TeambuildingGuide-platform, TeambuildingGuide-inhoud en ledeninhoud kunnen geheel of gedeeltelijk worden beschermd door auteursrecht, handelsmerken en/of andere wetten. U erkent en gaat ermee akkoord dat het TeambuildingGuide-platform en de TeambuildingGuide-inhoud, inclusief alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten, het exclusieve eigendom zijn van TeambuildingGuide en/of haar licentiegevers of autoriserende derden. U zult geen auteursrechten, handelsmerken, servicemerken of andere eigendomsrechten die zijn opgenomen in of bij het TeambuildingGuide-platform, TeambuildingGuide-inhoud of ledeninhoud horen, verwijderen, wijzigen of verbergen. Alle handelsmerken, dienstmerken, logo’s, handelsnamen en andere bronidentificaties van TeambuildingGuide die worden gebruikt op of in verband met het TeambuildingGuide-platform en TeambuildingGuide-inhoud zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van TeambuildingGuide. Handelsmerken, servicemerken, logo’s, handelsnamen en andere eigendomsaanduidingen van derden die worden gebruikt op of in verband met het TeambuildingGuide-platform, TeambuildingGuide-inhoud en/of collectieve inhoud worden alleen gebruikt voor identificatiedoeleinden en kunnen eigendom zijn van hun respectievelijke eigenaren .

5.3 U zult het TeambuildingGuide-platform of de Collectieve Inhoud niet gebruiken, kopiëren, aanpassen, wijzigen, afgeleide werken voorbereiden, distribueren, in licentie geven, verkopen, overdragen, openbaar weergeven, openbaar uitvoeren, verzenden, uitzenden of anderszins exploiteren, behalve voor zover u de wettelijke eigenaar van bepaalde Ledeninhoud of zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​in deze Voorwaarden. Er worden geen licenties of rechten aan u verleend door implicatie of anderszins onder intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van of worden beheerd door TeambuildingGuide of zijn licentiegevers, behalve de licenties en rechten die uitdrukkelijk in deze voorwaarden worden verleend.

5.4 Onder voorbehoud van uw naleving van deze Voorwaarden, verleent TeambuildingGuide u een beperkte, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, herroepbare, niet-overdraagbare licentie om (i) het TeambuildingGuide-platform te gebruiken op uw persoonlijke apparaat(en); en (ii) toegang krijgen tot en bekijken van alle Collectieve Inhoud die beschikbaar is gesteld op of via het TeambuildingGuide Platform en voor jou toegankelijk is, uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

5.5 Door het creëren, uploaden, posten, verzenden, ontvangen, opslaan of anderszins beschikbaar stellen van Ledeninhoud op of via het TeambuildingGuide Platform, verleent u TeambuildingGuide een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, onherroepelijke, eeuwigdurende (of voor de termijn van de bescherming), sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor dergelijke Ledeninhoud voor toegang, gebruik, opslag, kopiëren, wijzigen, afgeleide werken maken van, distribueren, publiceren, verzenden, streamen, uitzenden en anderszins exploiteren op welke manier dan ook Inhoud om het TeambuildingGuide-platform aan te bieden en/of te promoten, in welke media of elk platform dan ook. Tenzij u specifieke toestemming geeft, claimt TeambuildingGuide geen eigendomsrechten op Ledeninhoud en niets in deze Voorwaarden wordt geacht de rechten te beperken die u mogelijk heeft om uw Ledeninhoud te gebruiken of te exploiteren.

5.6 TeambuildingGuide kan Hosts de mogelijkheid bieden om professionele fotografen foto’s te laten maken van hun Hostdiensten, die door de fotograaf beschikbaar worden gesteld aan Hosts om op te nemen in hun Advertenties met of zonder een watermerk of tag met de woorden “TeambuildingGuide Verified Photo” of soortgelijke bewoordingen (“Geverifieerde afbeeldingen”). U bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat uw Hostservice correct wordt weergegeven in de Geverifieerde Afbeeldingen en u stopt met het gebruik van de Geverifieerde Afbeeldingen op of via het TeambuildingGuide Platform als ze niet langer correct uw Advertentie vertegenwoordigen, als u stopt met het hosten van de aanbevolen Hostservice, of als uw TeambuildingGuide-account wordt om welke reden dan ook beëindigd of opgeschort. U erkent en stemt ermee in dat TeambuildingGuide het recht heeft om alle geverifieerde afbeeldingen te gebruiken voor reclame, marketing en/of andere zakelijke doeleinden in alle media of elk platform, ongeacht of deze verband houden met uw vermelding of anderszins, zonder verdere kennisgeving of vergoeding aan u. Waar TeambuildingGuide niet de exclusieve eigenaar is van geverifieerde afbeeldingen, verleent u door het gebruik van dergelijke geverifieerde afbeeldingen op of via het TeambuildingGuide-platform aan TeambuildingGuide een exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, onherroepelijke, eeuwigdurende (of voor de duur van de bescherming), sub -licentieerbare en overdraagbare licentie om dergelijke geverifieerde afbeeldingen te gebruiken voor reclame, marketing en/of andere zakelijke doeleinden in alle media of platformen, al dan niet in verband met uw vermelding of anderszins, zonder verdere kennisgeving of vergoeding aan u. TeambuildingGuide verleent u op zijn beurt een beperkte, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, herroepbare, niet-overdraagbare licentie om geverifieerde afbeeldingen buiten het TeambuildingGuide-platform te gebruiken, uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

5.7 U bent als enige verantwoordelijk voor alle Ledeninhoud die u beschikbaar stelt op of via het TeambuildingGuide Platform. Dienovereenkomstig verklaart en garandeert u dat: (i) u ofwel de enige en exclusieve eigenaar bent van alle Ledeninhoud die u beschikbaar stelt op of via het TeambuildingGuide-platform of dat u over alle rechten, licenties, toestemmingen en vrijgaven beschikt die nodig zijn om aan TeambuildingGuide de rechten in en op dergelijke Ledeninhoud, zoals bedoeld in deze Voorwaarden; en (ii) noch de Ledeninhoud, noch uw plaatsing, upload, publicatie, indiening of verzending van de Ledeninhoud of het gebruik van de Ledeninhoud door TeambuildingGuide (of een deel daarvan) zal inbreuk maken op, het patent, het auteursrecht, het handelsmerk van een derde partij schenden, verduisteren of schenden , handelsgeheimen, morele rechten of andere eigendoms- of intellectuele eigendomsrechten, of publiciteits- of privacyrechten, of resulteren in een schending van toepasselijke wet- of regelgeving.

5.8 U zult geen Ledeninhoud plaatsen, uploaden, publiceren, indienen of verzenden die: (i) frauduleus, vals, misleidend (direct of door weglating of het niet bijwerken van informatie) of bedrieglijk is; (ii) lasterlijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, vulgair of beledigend is; (iii) discriminatie, onverdraagzaamheid, racisme, haat, intimidatie of schade tegen een persoon of groep bevordert; (iv) gewelddadig of bedreigend is of geweld of acties bevordert die een andere persoon of dier bedreigen; (v) illegale of schadelijke activiteiten of stoffen promoot; of (vi) in strijd is met het inhoudsbeleid van TeambuildingGuide of enig ander beleid van TeambuildingGuide. TeambuildingGuide kan, zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot Ledeninhoud verwijderen of de toegang uitschakelen die TeambuildingGuide in strijd acht met deze voorwaarden of het dan geldende beleid of de normen van TeambuildingGuide, of die anderszins schadelijk of verwerpelijk kan zijn voor TeambuildingGuide, haar leden, derden, of eigendom.

5.9 TeambuildingGuide respecteert het auteursrecht en verwacht van haar Leden hetzelfde. Als u van mening bent dat inhoud op het TeambuildingGuide-platform inbreuk maakt op auteursrechten die u bezit, neem dan contact met ons op in overeenstemming met ons auteursrechtbeleid.

6. Servicekosten

6.1 TeambuildingGuide kan kosten in rekening brengen aan Hosts als tegenprestatie voor het ontvangen van de volledige details van Leads (“Ontgrendelen van Leads”), voor het plaatsen van hun Advertenties op een prominente plaats (“Spotlight”) of voor andere diensten die worden geleverd via het TeambuildingGuide Platform.

6.2 Alle toepasselijke Servicekosten worden getoond aan een Host die naar eigen goeddunken kan beslissen om de service al dan niet te gebruiken. TeambuildingGuide behoudt zich het recht voor om de Servicekosten op elk moment te wijzigen.

6.3 Servicekosten worden geteld in Credits. Credits worden in pakketten gekocht. Credits verlopen niet en zijn niet-restitueerbaar.

7. Specifieke voorwaarden voor verhuurders

7.1 Bij het maken van een advertentie via het TeambuildingGuide-platform moet u volledige en nauwkeurige informatie verstrekken over uw Hostservice en alle andere relevante informatie verstrekken die door TeambuildingGuide wordt gevraagd. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw Advertentiegegevens.

7.2 TeambuildingGuide behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken te beslissen of een ingediende Hostservice wordt gepubliceerd op het TeambuildingGuide Platform. Na publicatie kan een Hostservice worden verwijderd in overeenstemming met de toepasselijke verwijderingsbepalingen in de TeambuildingGuide

7.3 Afbeeldingen, animaties of video’s (gezamenlijk “Afbeeldingen”) die in uw Advertenties worden gebruikt, moeten de kwaliteit en staat van uw Hostservices nauwkeurig weergeven. TeambuildingGuide behoudt zich het recht voor om te eisen dat Advertenties een minimum aantal Afbeeldingen hebben van een bepaald formaat, formaat en resolutie.

7.4 De plaatsing en rangschikking van vermeldingen in zoekresultaten op het TeambuildingGuide-platform kan variëren en is afhankelijk van een aantal factoren, zoals zoekparameters en voorkeuren voor gasten, vereisten van de host, prijs, aantal en kwaliteit van afbeeldingen, klantenservice en geschiedenis van de host, beoordelingen en Beoordelingen, type Hostservice en/of boekingsgemak.

7.5 TeambuildingGuide raadt Hosts aan om een ​​passende verzekering af te sluiten voor hun Hostdiensten. Lees alle respectieve verzekeringspolissen zorgvuldig door en zorg er in het bijzonder voor dat u bekend bent met en begrijpt welke uitsluitingen en eventuele eigen risico’s van toepassing zijn op dergelijke verzekeringspolissen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, of uw verzekeringspolis al dan niet zal dekt de acties of inactiviteit van Gasten (en de personen waarvoor de Gast heeft geboekt, indien van toepassing) tijdens deelname aan uw Hostservice.

8. Ratings en reviews

8.1 Gasten kunnen binnen een bepaald tijdsbestek na het voltooien van een boeking een openbare recensie (“Review”) achterlaten en een sterrenbeoordeling (“Beoordeling”) indienen. Ratings of Reviews weerspiegelen de mening van individuele Gasten en niet de mening van TeambuildingGuide. Beoordelingen en recensies worden door TeambuildingGuide niet op juistheid gecontroleerd en kunnen onjuist of misleidend zijn.

8.2 Beoordelingen en beoordelingen moeten nauwkeurig zijn en mogen geen beledigende of lasterlijke taal bevatten. Beoordelingen en recensies zijn onderworpen aan sectie 5 en moeten voldoen aan het inhoudsbeleid van TeambuildingGuide.

8.3 Het is Leden verboden het Beoordelings- en Beoordelingssysteem op enigerlei wijze te manipuleren, zoals het instrueren van een derde partij om een ​​positieve of negatieve Beoordeling over een ander Lid te schrijven.

8.4 Beoordelingen en beoordelingen kunnen samen met andere relevante informatie zoals het aantal boekingen, de gemiddelde responstijd en andere informatie op het TeambuildingGuide Platform (zoals de Advertentiepagina) worden weergegeven.

9. Verboden activiteiten

9.1 U bent als enige verantwoordelijk voor de naleving van alle wetten, regels, voorschriften en belastingverplichtingen die van toepassing kunnen zijn op uw gebruik van het TeambuildingGuide-platform. In verband met uw gebruik van het TeambuildingGuide-platform, zult u en zult u anderen niet helpen of in staat stellen om:

 • het schenden of omzeilen van toepasselijke wet- of regelgeving, overeenkomsten met derden, rechten van derden of onze Voorwaarden, Beleid of Normen;
 • het TeambuildingGuide-platform of de collectieve inhoud gebruiken voor commerciële of andere doeleinden die niet uitdrukkelijk zijn toegestaan ​​door deze voorwaarden of op een manier die ten onrechte de goedkeuring van TeambuildingGuide, partnerschap of anderszins misleidt met betrekking tot uw band met TeambuildingGuide;
 • informatie op het TeambuildingGuide-platform kopiëren, opslaan of anderszins openen of gebruiken, inclusief persoonlijk identificeerbare informatie over een ander lid, op een manier die niet in overeenstemming is met het privacybeleid van TeambuildingGuide of deze voorwaarden of die anderszins de privacyrechten van leden of derden schendt feesten;
 • het TeambuildingGuide Platform gebruiken in verband met het verspreiden van ongevraagde commerciële berichten (“spam”);
 • als Host een Hostservice aanbieden die u niet zelf bezit of waarover u geen toestemming hebt om te creëren, verkopen, doorverkopen, verstrekken, controleren, beheren, aanbieden, leveren of leveren via het TeambuildingGuide-platform;
 • contact opnemen met een ander lid voor enig ander doel dan het stellen van een vraag met betrekking tot uw eigen boeking, vermelding of het gebruik door het lid van het TeambuildingGuide-platform, inclusief, maar niet beperkt tot, het werven of anderszins vragen van een lid om lid te worden van diensten van derden, applicaties of websites, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;
 • het TeambuildingGuide Platform gebruiken om onafhankelijk van het TeambuildingGuide Platform een ​​boeking aan te vragen, te maken of te accepteren, om eventuele Servicekosten te omzeilen of om welke andere reden dan ook;
 • verzoeken, accepteren of betalen voor Advertentievergoedingen buiten het TeambuildingGuide-platform of TeambuildingGuide-betalingen. Als u dit doet, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u: (i) deze Voorwaarden schendt; (ii) alle risico’s en verantwoordelijkheid voor een dergelijke betaling aanvaarden, en (iii) TeambuildingGuide vrijwaren van enige aansprakelijkheid voor een dergelijke betaling;
 • iemand discrimineren of lastigvallen op basis van ras, nationale afkomst, religie, geslacht, genderidentiteit, lichamelijke of geestelijke handicap, medische toestand, burgerlijke staat, leeftijd of seksuele geaardheid, of anderszins deelnemen aan gewelddadige, schadelijke, beledigende of ontwrichtende gedrag;
 • het TeambuildingGuide-platform of de collectieve inhoud, of enig afzonderlijk element binnen het TeambuildingGuide-platform, de naam van TeambuildingGuide, een handelsmerk, logo of andere eigendomsinformatie van TeambuildingGuide, of de lay-out en het ontwerp van een pagina of formulier op een pagina in het TeambuildingGuide Platform, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TeambuildingGuide;
 • het TeambuildingGuide-merk op enigerlei wijze verdunnen, aantasten of anderszins schade toebrengen, inclusief door ongeoorloofd gebruik van Collectieve Inhoud, het registreren en/of gebruiken van TeambuildingGuide of afgeleide termen in domeinnamen, handelsnamen, handelsmerken of andere bronidentificaties, of het registreren en/of gebruiken van domeinnamen, handelsnamen, handelsmerken of andere bronidentificaties die sterk lijken op of verwarrend veel lijken op TeambuildingGuide-domeinen, handelsmerken, slogans, promotiecampagnes of collectieve inhoud;
 • robots, spiders, crawlers, scrapers of andere geautomatiseerde middelen of processen gebruiken om toegang te krijgen tot, gegevens of andere inhoud te verzamelen van of anderszins te communiceren met het TeambuildingGuide-platform voor welk doel dan ook;
 • het vermijden, omzeilen, verwijderen, deactiveren, aantasten, decoderen of anderszins proberen te omzeilen van enige technologische maatregel die is geïmplementeerd door TeambuildingGuide of een van de leveranciers van TeambuildingGuide of een andere derde partij om het TeambuildingGuide-platform te beschermen;
 • proberen om de software die wordt gebruikt om het TeambuildingGuide-platform te leveren, te ontcijferen, decompileren, demonteren of reverse-engineeren;
 • enige actie ondernemen die de prestaties of het goed functioneren van het TeambuildingGuide-platform beschadigt of nadelig beïnvloedt, of zou kunnen schaden of nadelig beïnvloeden; of
 • de rechten van iemand anders schenden of schenden of anderszins iemand schade berokkenen.

9.2 U erkent dat TeambuildingGuide niet verplicht is om de toegang tot of het gebruik van het TeambuildingGuide-platform door een lid te controleren of om de inhoud van een lid te bekijken, de toegang tot of het bewerken van inhoud, maar heeft het recht om dit te doen om (i) te werken, te beveiligen en het TeambuildingGuide-platform te verbeteren (inclusief maar niet beperkt tot fraudepreventie, risicobeoordeling, onderzoek en klantenondersteuning); (ii) ervoor zorgen dat Leden deze Voorwaarden naleven; (iii) voldoen aan de toepasselijke wetgeving of het bevel of de eis van een rechtbank, wetshandhavingsinstantie of andere administratieve instantie of overheidsinstantie; (iv) reageren op Ledeninhoud die volgens haar schadelijk of verwerpelijk is; of (v) zoals anders uiteengezet in deze Voorwaarden. Leden stemmen ermee in om te goeder trouw samen te werken met en TeambuildingGuide bij te staan, en om TeambuildingGuide van dergelijke informatie te voorzien en acties te ondernemen die redelijkerwijs door TeambuildingGuide kunnen worden gevraagd met betrekking tot enig onderzoek dat is uitgevoerd door TeambuildingGuide of een vertegenwoordiger van TeambuildingGuide met betrekking tot het gebruik of misbruik van de TeambuildingGuide-platform.

9.3 Als u van mening bent dat een lid met wie u communiceert, online of persoonlijk, ongepast handelt of heeft gehandeld, met inbegrip van maar niet beperkt tot iedereen die (i) beledigend, gewelddadig of seksueel ongepast gedrag vertoont, (ii) u vermoedt van van u stelen, of (iii) enig ander verontrustend gedrag vertoont, moet u deze persoon onmiddellijk melden bij de bevoegde autoriteiten en vervolgens bij TeambuildingGuide door contact met ons op te nemen met uw politiebureau en meldnummer (indien beschikbaar). U stemt ermee in dat elke melding die u doet ons niet verplicht tot actie (buiten de eventuele wettelijke vereisten).

10. Duur en beëindiging, opschorting en andere maatregelen

10.1 Deze Overeenkomst is van kracht voor een termijn van 30 dagen, waarna deze automatisch en continu wordt verlengd voor volgende termijnen van 30 dagen tot het moment waarop u of TeambuildingGuide de Overeenkomst beëindigt in overeenstemming met deze bepaling.

10.2 U kunt deze Overeenkomst op elk moment beëindigen door ons een e-mail te sturen. Als u uw TeambuildingGuide-account als host verwijdert, wordt alle informatie met betrekking tot uw account (bijvoorbeeld vermeldingen, leads, facturen, beoordelingen en recensies) verwijderd. Uw resterende tegoeden kunnen niet worden terugbetaald.

10.3 TeambuildingGuide kan deze Overeenkomst voor het gemak op elk moment beëindigen door u een opzegtermijn van dertig (30) dagen te geven via e-mail naar uw geregistreerde e-mailadres.

10.4 TeambuildingGuide kan onmiddellijk, zonder kennisgeving, deze Overeenkomst beëindigen en/of stoppen met het verlenen van toegang tot het TeambuildingGuide Platform als (i) u uw verplichtingen onder deze Voorwaarden wezenlijk hebt geschonden, (ii) u toepasselijke wetten, voorschriften of rechten van derden hebt geschonden, of (iii) TeambuildingGuide te goeder trouw gelooft dat een dergelijke actie redelijkerwijs noodzakelijk is om de persoonlijke veiligheid of eigendommen van TeambuildingGuide, haar leden of derden te beschermen (bijvoorbeeld in het geval van frauduleus gedrag van een lid).

10.5 Daarnaast kan TeambuildingGuide een van de volgende maatregelen nemen (i) om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, of het bevel of verzoek van een rechtbank, wetshandhavings- of andere administratieve instantie of overheidsinstantie, of als (ii) u deze Voorwaarden hebt geschonden , toepasselijke wet- en regelgeving of rechten van derden, (iii) u hebt onjuiste, frauduleuze, verouderde of onvolledige informatie verstrekt tijdens de TeambuildingGuide-accountregistratie, het advertentieproces of daarna, (iv) u en/of uw advertenties of hostservices op tijd niet voldoet aan de toepasselijke kwaliteits- of geschiktheidscriteria, (v) u herhaaldelijk slechte beoordelingen of recensies heeft ontvangen of TeambuildingGuide anderszins op de hoogte wordt gesteld van of klachten heeft ontvangen over uw prestaties of gedrag, (vi) u herhaaldelijk leads hebt afgewezen of niet hebt gereageerd op verzoeken zonder geldige reden, of (vii) TeambuildingGuide te goeder trouw gelooft dat een dergelijke actie redelijkerwijs noodzakelijk is om de persoonlijke veiligheid of eigendom van Team te beschermen buildingGuide, haar leden of derden, of om fraude of andere illegale activiteiten te voorkomen:

 • Weigeren om vermeldingen, beoordelingen, recensies of andere Ledeninhoud te tonen, te verwijderen of uit te stellen;
 • uw toegang tot of gebruik van het TeambuildingGuide Platform beperken;
 • tijdelijk of permanent een speciale status intrekken die is gekoppeld aan uw TeambuildingGuide-account;
 • tijdelijk of in geval van ernstige of herhaalde overtredingen uw TeambuildingGuide-account permanent opschorten en de toegang tot het TeambuildingGuide-platform stopzetten.

In het geval van niet-materiële inbreuken en waar van toepassing, wordt u door TeambuildingGuide op de hoogte gesteld van elke voorgenomen maatregel en krijgt u de kans om het probleem naar redelijke tevredenheid van TeambuildingGuide op te lossen.

10.6 Als wij een van de hierboven beschreven maatregelen nemen, heeft u geen recht op enige vergoeding.

10.7 Wanneer deze Overeenkomst is beëindigd, heeft u geen recht op herstel van uw TeambuildingGuide-account of enige van uw Ledeninhoud. Als uw toegang tot of gebruik van het TeambuildingGuide-platform is beperkt of uw TeambuildingGuide-account is opgeschort of deze overeenkomst door ons is beëindigd, mag u geen nieuw TeambuildingGuide-account registreren of het TeambuildingGuide-platform openen en gebruiken via een TeambuildingGuide-account van een ander Lid.

Wijzigingen

TeambuildingGuide heeft het recht om deze algemene voorwaarden te veranderen indien nodig.

De algemene voorwaarden werden het laatst gewijzigd op 9 november 2021.

Wise Media Group
Dries 108, 9520 Sint-Lievens-Houtem
BE 0818 429 976
[email protected]

Vector curve

Nieuws, Tips & Tricks
rechtstreeks in jouw inbox?

  Inschrijven
  vector Mobile Menu TeambuildingGuide